Používaním tejto stránky súhlasíte s ukladaním cookies. Pre viac informácii o tom čo sú cookies kliknite tu.

OBCHODNÉ PODMIENKY a OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

čl. 1 - Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Heroes s.r.o. so sídlom Belinského 4, 851 01 Bratislava Slovenská republika, IČO: 50 522 515, IČ DPH: SK 2120 388 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava V., oddiel: Sro, vložka č.: 93080/B (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.barber.sk (ďalej len „barber.sk ") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.barber.sk. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.barber.sk. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke barber.sk. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke barber.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené na stránke barber.sk v záložke „ALL ITEMS“. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho: Heroes s.r.o. Telefónny kontakt: 0918 673 533 E- mail: info@barber.sk Proces registrácie kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky ako aj spracovanie osobných údajov kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača kupujúceho na www.barber.sk.

Ochrana súkromia a osobných údajov

Poskytnuté informácie o Kupujúcom sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ich Kupujúci nemusel nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie)

čl. 2 - Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje, alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo, alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho do troch pracovných dní po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@barber.sk  Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú: a) Identifikácia kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa); b) Názov objednávaného tovaru resp. presný popis tovaru; c) Množstvo objednávaného tovaru; d) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho); e) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec). Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

čl. 3 - Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom barber.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na barber.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný.

čl. 4 - Platobné podmienky

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom alebo prevodom cez Paypal. Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou, v hotovosti pri osobnom odbere.

čl. 5 - Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Tovar si kupujúci môže prevziať osobne priamo v Heroes s.r.o. na Belinského 4, v Bratislave. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom). Kupujúci bude oboznámený o dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Tovar dodáva predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

čl. 6 - Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpeného u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

čl.7 - Záverečné ustanovenia

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke barber.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.barber.sk. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenska obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 
e-mail: lubica.petiova@soi.sk 
anna.dubekova@soi.sk

Internetovú stránku www.barber.sk prevádzkuje spoločnosť Heroes s.r.o.

Heroes s.r.o.

Belinského 4

851 01 Bratislava

Slovenská Republika

M: 00421918673533 E: info@barber.sk

IČO: 50 522 515, IČ DPH: SK 2120 388 446

Bankové spojenie: Tatra Banka, SK9711000000002940031025

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 - Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.barber.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 2 - Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.barber.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

 3 - Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 4 - Zoznam spracúvaných osobných údajov

•       Fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ.

•       Údaje pre doručenie – meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia

•       Kontaktné údaje:

•       Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.

•       Adresa elektronickej pošty (e-mail) – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

 5 - Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím osobám, ani žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru ( kuriérske spoločnosti a pod.) Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.